VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná. Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci kurzů zúčastnit, dejte nám to neprodleně vědět na: supertanec@seznam.cz, písemně na: manželé Rottenbornovi, Lisztova 2, 400 11, Ústí nad Labem (dále jen "organizátor").

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, organizátoru tanečních kurzů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán a to stejnou formou viz 1 odstavec. Organizátor nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

3. Přihlášení do tanečních kurzů je možné elektronicky, telefonicky nebo osobně v době vyhlášení zápisu pro daný kurz. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity příslušného kurzu. Při přihlášení je vybíráno kurzovné v předem zveřejněné výši. Účastníkem kurzu se stává zájemce po doručení přihlášky a zaplacení kurzovného. Kurzovné je možné rozdělit na zálohu (rezervační poplatek) a doplatek kurzovného.

    • Rezervační poplatek je v případě doplacení kurzovného použit jako záloha kurzovného.
    • V případě nedoplacení doplatku slouží rezervační poplatek na pokrytí veškerých administrativních úkonů spojených s evidencí a správou přihlášeného.
    • V případě nedodržení data splatnosti doplatku rezervační poplatek bez náhrady propadá.
    • V případě odhlášení účastníka ze závažných zdravotních důvodů před začátkem tanečních kurzů je možné vrácení plné výše kurzovného (nutno doložit lékařskou zprávou).
    • V případě, že účastník z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kurz, může si za sebe najít náhradníka, který kurz bude navštěvovat místo něj.

4. Vzhledem k epidemiologickým opatřením, nařízením a doporučením vyhlašovaných v ČR, která se týkají kulturní a sportovní činnosti, bere přihlášený účastník kurzu na vědomí, že se místo, termín a organizace lekcí může měnit a bude akceptovat právě platná opatření pro místo konání. Změny a platná opatření nemají vliv na případné kompenzace ze strany organizátora tanečních kurzů

5. Docházka do kurzu je záležitostí účastníka, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány.

6. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu pro středoškolskou mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V případě nevhodného oblečení či nevhodného chování účastníků i doprovodu má organizátor právo neumožnit vstup do prostor výuky tanečních kurzů a v případě nutnosti danou osobu z daných prostor vykázat bez možnosti náhrady vstupného.

7. Změna času a místa konání lekcí je vyhrazena.

8. Organizátor neodpovídá za případná zranění účastníka a poškození oděvu či obuvi, která mohou vzniknout při výuce a programu v kurzu. Účast v kurzu je dobrovolná a účastník se účastní kurzu na vlastní riziko.

9. Celé taneční kurzy (běžné lekce, prodloužené, závěrečný věneček) mohou být dokumentovány pověřeným fotografem či kameramanem. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akci mohou být vystaveny na internetových stránkách a sociálních sítích tanečních kurzů nebo použity na jiných propagačních materiálech tanečních kurzů manželů Rottenbornových.

10. Přihlášením do kurzu stvrzujete, že jste se seznámil(a) s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

Platnost podmínek od 1. 1. 2021